نوع حلقه آب برش نوع دو مرحله پلاستیکی فیلم پلاستیکی

اطلاعاتی در دسترس نیست

130
1